Психічне здоров'я - це важлива частина нашого загального здоров'я, як і фізичного благополуччя. У сучасному світі стрес і тиск можуть бути надто великими і призвести до панічних атак, неврозів, ПТСР. Тому важливо розвивати стресостійкість для попередження психосоматичних синдромів, тривожно-депресивних розладів і ПТСР. 

А за необхідності - лікувати ці психічні порушення.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) - це серйозний психічний розлад, який може розвиватися після травм. Ось детальніша інформація про ПТСР, його симптоми, причини та можливі шляхи лікування:

Як він з'являється? ?

ПТСР може виникнути після досвіду подій, які були або відчуваються як загрозливі для життя, фізично або психологічно травматичні. Це може включати в себе бойові дії, аварії, сексуальні напади, природні катастрофи, втрату близької людини та інші події, де особиста безпека була порушена. Симптоми ПТСР можуть розвиватися негайно після події або через деякий час.

Симптоми ПТСР можуть містити:

?повторні та виразні спогади про травму або подію.

?нічні кошмари та страхи, пов'язані з подією.

?тривожність і дратівливість.

?відчуття відокремлення від інших.

? тривалу депресію і печаль.

?фізичні симптоми, як-от болі в животі або головні болі.

Передбачити або уникнути ПТСР важко, оскільки воно зазвичай виникає після непередбачуваних і травмуючих подій. Проте ось кілька рекомендацій, які можуть допомогти:

? стежте за своїм фізичним і психічним здоров'ям.

?розмовляйте про це з близькими людьми, але краще з професійним психологом.

 Лікування ПТСР зазвичай включає медикаментозну терапію та психотерапію, як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), або

терапія емоційного звільнення, тілесно орієнтована психотерапія. Лікарі можуть призначити ліки, якщо симптоми важкі або супроводжуються іншими психічними розладами.

Важливо негайно звертатися до фахівця, якщо ви відчуваєте симптоми ПТСР, оскільки вчасне лікування може допомогти покращити ваше психічне здоров'я та покращити якість вашого життя.

 Стресостійкість. Що це і чому важливо?

Стресостійкість - це здатність справлятися зі стресом і труднощами, не втрачаючи психічного та фізичного здоров'я. Вона допомагає нам адаптуватися до життєвих викликів і зберігати емоційну рівновагу.

? Як розвивати стресостійкість?

1️⃣ Вивчайте свої реакції на стрес і вчіться розуміти, що саме викликає ваше напруження.

2️⃣ Вивчайте техніки релаксації, правильне дихання.

3️⃣ Організуйте свій час і завдання, щоб зменшити відчуття перевантаження.

4️⃣ Регулярна фізична активність (не важка) допомагає знижувати рівень стресу.

5️⃣ Розмовляйте з близькими людьми, поділіться своїми враженнями та запитаннями.

 Профілактика та лікування психосоматики та розладів:

Якщо Ви вже зазнали симптомів психосоматики, тривожно-депресивних розладів, панічні атаки, або ПТСР, не варто вагатися шукати допомогу. У медичному центрі "Імуніт" кваліфіковані лікарі та психологи, надають індивідуальну та комплексну допомогу для відновлення Вашого психічного здоров'я.

Розроблено авторські методи відновлення нервової системи, сну.

? Наші психологи проводять індивідуальні консультації та семінари з розвитку стійкості до стресів, а лікарі якісне лікування психічних та психосоматичних проблем.

Це і фармакологічна допомога, і фізіотерапія, і психотерапія!

Здоров'я - це наше багатство, і досвідчені фахівці МЦ "Імуніт" завжди готові допомогти Вам підтримувати його в ідеальному стані. Не соромтеся звертатися до нас за допомогою і підтримки в будь-який момент. Ваше психічне здоров'я важливе ?????????.

З турботою про Вас, кваліфіковані МЦ "Імуніт

Наша адреса:

 м. Одеса, Царське село, вулиця Слов'янська 1/19Б, район Таїрова

?+38 094 949-64-35

?+38 093 626 00 03

?+38 096 626 03 03

?+38 048 799 34 35

 

 ________________________________________________________________________________________

 Психическое здоровье – это важная часть нашего общего здоровья , как и физического благополучия. В современном мире стресс и давление могут быть слишком большими и привести к паническим атакам, неврозам, ПТСР. Поэтому важно развивать стрессоустойчивость для предупреждения психосоматических синдромов, тревожно-депрессивных расстройств и ПТСР. ??

А при необходимости - лечить эти психические нарушения.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это серьезное психическое расстройство, которое может развиваться после травм. Вот более подробная информация о ПТСР, его симптомах, причинах и возможных путях лечения:

Как он появляется? 

ПТСР может возникнуть после опыта событий, которые были или ощущаются как угрожающие жизни, физически или психологически травматичны. Это может включать в себя боевые действия, аварии, сексуальные нападения, природные катастрофы, потерю близкого человека и другие события, где личная безопасность была нарушена. Симптомы ПТСР могут развиваться немедленно после происшествия или спустя некоторое время.

Симптомы ПТСР могут содержать:

?повторные и выразительные воспоминания о травме или событии.

?нические кошмары и страхи, связанные с событием.

?тревожность и раздражительность.

?ощущение отделения от других.

?длительную депрессию и печаль.

?физические симптомы, такие как боли в животе или головные боли.

Предугадать или избежать ПТСР трудно, поскольку оно обычно возникает после непредсказуемых и травмирующих событий. Однако вот несколько рекомендаций, которые могут помочь:

?следите за своим физическим и психическим здоровьем.

?разговаривайте об этом с близкими людьми, но лучше с профессиональным психологом.

Лечение ПТСР обычно включает медикаментозную терапию и психотерапию, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), или

терапия эмоционального освобождения, телесно ориентированная психотерапия . Врачи могут назначить лекарство, если симптомы тяжелые или сопровождаются другими психическими расстройствами.

Важно немедленно обращаться к специалисту, если вы чувствуете симптомы ПТСР, поскольку своевременное лечение может помочь улучшить ваше психическое здоровье и улучшить качество вашей жизни.

 Стрессоустойчивость. Что это и почему важно?

Стрессоустойчивость – это способность справляться со стрессом и трудностями, не теряя психического и физического здоровья. Она помогает нам адаптироваться к жизненным вызовам и сохранять эмоциональное равновесие.

? Как развивать стрессоустойчивость?

1️⃣ Изучайте свои реакции на стресс и учитесь понимать, что именно вызывает ваше напряжение.

2️⃣ Изучайте техники релаксации, правильное дыхание.

3️⃣ Организуйте свое время и задачи, чтобы уменьшить ощущение перегрузки.

4️⃣ Регулярная физическая активность (не тяжелая) помогает снижать уровень стресса.

5️⃣ Разговаривайте с близкими людьми, поделитесь своими впечатлениями и вопросами.

Профилактика и лечение психосоматики и расстройств:

Если Вы уже испытали симптомы психосоматики, тревожно-депрессивных расстройств, панические атаки, или ПТСР, не стоит сомневаться искать помощь. В медицинском центре "Иммунит" квалифицированные врачи и психологи, предоставляют индивидуальную и комплексную помощь для восстановления Вашего психического здоровья.

Разработаны авторские методы восстановления нервной системы, сна.

 Наши психологи проводят индивидуальные консультации и семинары по развитию стрессоустойчивости, а врачи качественное лечение психических и психосоматических проблем.

Это и фармакологическая помощь, и физиотерапия, и психотерапия!

Здоровье – это наше богатство, и опытные специалисты МЦ " Иммунит" всегда готовы помочь Вам поддерживать его в идеальном состоянии. Не стесняйтесь обращаться к нам за помощью и поддержки в любой момент. Ваше психическое здоровье важно! ??

С заботой о Вас, квалифицированные МЦ " Иммунит'

Наш адрес:

 г. Одесса, Царское село, улица Славянская 1/19Б, район Таирова

?+38 094 949-64-35

?+38 093 626 00 03

?+38 096 626 03 03

?+38 048 799 34 35